Kirkene i Sarpsborg > Fellesrådet > Gravferd og gravplass > Feste av gravsted
29. januar 2020
  |  Logg inn

Feste av grav

Grav kan festes mot en årlig avgift. Det inngås festeavtaler for 5 år om gangen. I de tilfelle kirkelig fellesråd tildeler et nytt gravsted, blir denne graven frigrav i fredningsperioden. Dersom det ønskes å reservere en grav i tillegg, må denn festes. Når tilleggsgraven tas i bruk blir det ikke friperiode. Heller ikke når det foretas ny gravlegging i en festet grav. 

I dag håndteres alle graver i et elektronisk fagsystem. Systemet holder orden på gravlagte, graver, festeforhold og festere. Hver enkelt grav innenfor kommunens grenser har et unikt nummer. Dette kalles for gravident og består av 9 siffer gruppert på følgende måte: xx.yy.zz.qqq

"Xx" beskriver hvilken gravplass (kirkeård / gravlund) graven er lokalisert. (F.eks. er 02 = Hafslund kirkegård og 07 = Tune kirkegård). 

Neste nummer, "yy", beskriver feltnummer. Et felt er en sammenhengende blokk med graver som er avgrenset av veier eller lignende. "Zz" er rekkenummer i feltet og "qqq" er gravens nummer i rekken. Gravident benyttes ofte i korrespondanse om gravsted.

Kirkelig fellesråd har et gravsystem som holder oversikt over gravlagte i hver enkelt grav samt festere for gravstedene.

 

En eller flere graver kan festes sammen i et gravsted. Et gravsted skal ha en person som fester. For frigrav (som ikke er en festet grav) skal det på tilsvarende måte være en som er ansvarlig for gravstedet. Ansvarlig for gravsted har rett til å feste gravstedet nå gravens friperiode utløper. Det er festeren som har avgjørelsesmyndighet i forhold til monument, stell og gravlegging i gravstedet. Vedkommende er også ansvarlig for å betale festeavgift. Dersom man ønsker å dele dette ansvaret og rettighetene i en familie, må det gjøres på et privatrettslig grunnlag gjennom en avtale familiemedlemmene imellom.