Kirkene i Sarpsborg > Fellesrådet > Gravferd og gravplass > Gravferdslov og forskrift
29. januar 2020
  |  Logg inn

GRAVFERDSLOV OG FORSKRIFT

Gjeldende gravfersdslov er fra 1997 og har blitt endret noe siden da. Loven finnes på lovdata sine nettsidersider.

 www.lovdata.no og søk på "gravferdsloven"

Loven regulerer forhold omkring gravferd, ansvarlig for gravferd, ulike gravferdsformer, gravlegging i kiste eller urne, gravstørrelser, gravplassens beskaffenhet, kremasjon, gravfesteordnig, rett til fri grav og regler for feste.

Til gravferdsloven er det utarbeidet en forskrift som går mer detaljert til verks på en del områder. Lov og forskrift er lagt til grunn for utarbeiding av lokale vedtekter for kirkegårder og gravlunder i Sarpsborg.

Lov og forskrift bruker begrepet "gravplass" som en fellesbetegningelse på kirkegårder og gravluder.

De siste endringene i lov og forskrift, skal legge til rette for at gravferdsmyndighetene på stedet (Kirkelig fellesråd i Sarpsborg) tilpasser sin virksomhet også til tros- og livssyn hos minoriteter på stedet. Dette gjøres blant annet gjennom tilpasning av graver for muslimsk bruk, deltakelse ved kremasjon for hinduer og buddister.