15. oktober 2018
  |  Logg inn

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I SARPSBORG KOMMUNE
Gitt i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) § 21.


Vedtatt av Kirkelig fellesråd etter behandling 26.08.2009.
 
Godkjent av Borg bispedømmeråd januar 2010.
Oppdatering av feilført felt på Ullerøy foretatt september 2010.

 

§ 1 Kirkegårdstilhørighet
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst kirkegård i kommunen, forutsatt av at det finnes ledige graver og areal nok. Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet. Dersom det i et kirkegårdsdistrikt ikke finnes ledige graver eller areal for gravlegging eller utvidelse, kan Kirkelig fellesråd v/kirkevergen foreslå alternativ gravplass innenfor kommunens kirkegårder.

 

§ 2 Fredningstid og festetid i fellesrådsområdet

Fredningstiden for urner er 20 år.

For kistegraver er fredningstiden fastsatt i samsvar med jordsmonn og dreneringstilstand på det enkelte felt slik det framgår av listen nedenfor. Listen viser også felter som er stengt for kistegravlegging på grunn av manglende drenering i kistedybde. Fredningstiden for disse feltene er 20 år.

Fredningstid for kistegraver per felt og felt stengt for kistegravlegging:

Hafslund kirkegård
Stengt for kistegravlegging: felt nr. 01 til 09
40 års fredningstid: øvrige felt

Ingedal kirkegård
20 års fredningstid: felt nr. 02
40 års fredningstid: felt nr. 01 og 03.

Sarpsborg vestre gravlund
40 års fredningstid: alle felt.

Skjeberg kirkegård
Stengt for kistegravlegging: felt nr. 01, 02, 03, 04, 05 og 06
20 års fredningstid: felt nr. 11 og 16 til 30
40 års fredningstid øvrige felt

Skjebergdalen kirkegård
Stengt for kistegravlegging: felt nr.:01
60 års fredningstid: øvrige felt

Soli kirkegård
40 års fredningstid: alle felt

St. Olav gravlund
Stengt for kistegravlegging: alle felt

Tune kirkegård

Fredningstid 25 år: felt nr. 02, 03, 04, 06, 07, 08, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41og 55
Stengt for kistegravlegging: felt nr. 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23 og 24
35 års fredningstid: øvrige felt

Ullerøy kirkegård
20 års fredningstid: felt nr. 02, 08, 09, 10 og 11.
Stengt for kistegravlegging: felt nr. 01
40 år: felt nr. 03, 04, 05, 06, og 07.

Varteig kirkegård
20 års fredningstid: felt nr. 11, 12 og 14.
Stengt for kistegravlegging: felt nr. 01, 02, 03, 04, 05 og 06.
60 års fredningstid: felt nr. 07, 08, 09, og 10.


Festetiden (tiden som det kreves festeavgift for) er ved alle kirkegårdene normalt 5 år.

§ 3 Feste av grav
Når en kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad til Kirkelig fellesråd en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da til sammen et gravsted. Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av.

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 5 år. Når det inngås avtale om gravstell utover normal festetid, skal festetiden settes lik perioden for gravstell. Det kan inngås slik avtale for maksimalt 20 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten søknad og etter spesielt samtykke (godkjenning) fra Kirkelig fellesråd. For kistegraver med 60 års fredningstid er tilsvarende maksimal festetid etter siste gravlegging 80 år.

I god tid før festetiden har løpt ut skal festeren varsles om at gravfestet utgår. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.

Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan Kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.

Ansvarlig for gravsted / fester plikter å meddele adresseforandring til kirkevergekontoret.

§ 4 Grav og gravminne
Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging innen rimelig tid. Montering av gravminne kan tidligst skje 3 måneder etter at gravlegging av kiste har skjedd. I mellomtiden ordner kirkegårdspersonalet med et merke hvor avdødes navn (gravminne) kan settes opp. På urnegrav, enkel kistegrav, dobbelt grav eller hvor flere graver er festet sammen, skal gravminnet plasseres sentrisk på gravsted, d.v.s. på nytt festet gravsted plasseres gravminne sentralt i bakkant av gravstedet, jfr. denne vedtekts § 3, første avsnitt. Kirkelig fellesråd kan fravike denne bestemmelsen begrunnet i hensyn til stell av kirkegårdsarealet.

På gravminnet er det ikke lov å plassere fastmonterte gjenstander som kan skades ved borttaking eller transport av gravminnet.

Ansvarlig for gravsted / fester er ansvarlig for at gravminnet er forskriftsmessig festet til sokkelen og at det ellers ikke er fare for at gravminnet kan velte.

§ 5 Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut over plantefeltet. Det er forbudt å plante busker eller andre vekster inntil gravminnets endesider.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven eller gravstedet eller deler av den med hekk, plastmateriale, stein eller andre typer døde materiale. Det tillates imidlertid bruk av fast omramming med plater av egnet steinmateriale forutsatt at denne ligger stabilt og i underkant av markoverflaten innenfor plantefeltets maksimalstørrelse og ellers ikke er til hinder for eller tar skade av overkjøring med aktuelt klipperutstyr.

§ 6 Plantemateriale
Planter, kranser, og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbare. Avfallet skal fjernes fra kirkegården eller legges i søppeldunker på kirkegården i samsvar med anvisningen på stedet.

§ 7 Stell av graven
Enhver gravfester eller ansvarshavende for frigrav har rett og plikt til å stelle graven som vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke plantes og stelles skal tilsåes med gress av den ansvarlige eller festeren.

§ 8 Gravfond og årsstell
Kirkelig fellesråd kan overta ansvaret for årlig planting og stell av graven ved at ansvarlig for frigrav eller fester/ansvarlig for et festegravsted innbetaler et bestemt beløp til et gravfond eller ved årlig innbetaling.

Gravfondet forvaltes av Kirkelig fellesråd. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for det antall år det er gitt skriftlig fondsavtale for.

Fondsavtalen kan ikke opprettes med lengre varighet enn 20 år. Det må innbetales festeavgift for hele avtaleperioden. Fondsavtalens virkeperiode kan dermed ikke gå utover maksimal festeperiode.Kirkelig fellesråd har ansvar for stell av gravstedet i avtaleperioden uavhengig av dekningen på fondet. Dersom det er midler igjen i fondet når avtaletiden er ute, blir disse å anvende av Kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av kirkegårdene.

Gravfondene forvaltes med felleskonto i bank, men fondsbestyrer fører eget regnskap for hvert fond og er underlagt årlig revisjon .

§ 9 Bårerom

Bårerom disponeres av Kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse av kirkelig fellesråd. Liksyn kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er ellers fellesrådet og dets tilsatte uvedkommende.

§ 10 Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra Kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter gjeldende lover og regler. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.

Selvvannende blomsterkasser som er en del av inventaret/utstyret på gravstedet kan selges til privatpersoner for fellesrådets regning.

§ 11 Ansvar ved arbeidsuhell - skader på gravsted og utstyr.
Skader som er blitt påført grav og utstyr på grav, herunder gravminnet, ved et arbeidsuhell fra ansatte i kirkegårdsdriften / kirkelig fellesråd, skal utbedres og dekkes økonomisk av kirkelig fellesråd. Skader som oppstår på monument, utstyr montert på monument eller omkransning på plantefelt erstattes ikke dersom skaden følger av normalt utført arbeid på kirkegården.

Kirkelig fellesråd har ikke rettslig eller økonomisk ansvar for de skader som er påført grav, gravminnet eller utstyr på grav av utenforstående.

Blomsterkasse eller undervanningskasse nedsatt på gravsted må tåle de påkjenninger som produktet vil bli utsatt for under teletining av grav på vinterstid.